Pierwsze spotkanire projektowe – Potenza

Potenza, 27 I 28 listopada 2015

„Creative Urban Sharing in Europe” – CREATUSE – to dwuletni, międzynarodowy projekt partnerski realizowany w latach 2015 – 2017. Projekt jest finansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+. Fundacja Euro-Idea jest członkiem konsorcjum projektu.

Pierwsze spotkanire projektowe zorganizował Youth Europe Service  jako kordynator projektu. W meetingu uczestniczyło 10 reprezentantów z całej Europy.

Pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe  było okazją na poznanie się.

Poznaliśmy czlonków organizacji partnerskich,  ich komptencje oraz „regóły gry” na najblizsze 2 lata.

Koordynator wprowadził nas w temat ekonomii dzelenia się i ekonomii współpracy.

Podczas prezentacji projektu CREATUSE omawiano nastepujące tematy:

  • Ekonomii dzelenia się / ekonomii współpracy
  • Rola aktywnego obywatelstwa oraz nowych form przedsiebiorczosci  w procesie upowszecninia zjawiska ekonomii dzelenia się / ekonomii współpracy.
  • Kratywne rozwiązywanie problemów.
  • Neurolingwistyczne Programowanie.

Dla wielu z nas było to nowością, dla innych okazją do dzielenia się wiedzą  i spostrzeżeniami .

W dalszej części sesji uzyskalismy informacje na temat celów, priorytetów i głównych elementów projektu CREATUSE oraz programu Ersmus+.

„Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów programu na rzecz efektywnego wykorzystywania ludzkiego i społecznego potencjału Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu.(…) Taka  inwestycja  w  wiedzę,  umiejętności  i  kompetencje  przyniesie  korzyści  indywidualnym  osobom,  instytucjom, organizacjom  i  całemu  społeczeństwu,  przyczyniając  się  do  wzrostu  gospodarczego  oraz  zapewniając  równy  dostęp, dobrobyt i włączenie społeczne w Europie i poza jej granicami.” (Przewodnik po programie Erasmus+)

Szczegółowo omówiono aspekty finansowe oraz formalne realizacji projetu.

Podczas pobytu w Potenzy uzgodniliśmy kalendarz spotkań projektowych na najbliższe dwa lata.

Program kulturalny wypełnila wizyta w Materze. Już niebawem to malowniczo położone miasto  Włoch zostanie mianowane Europejskią Stolicą Kultury 2019.

 

Reklamy