O Fundacji

ei_logo-trasparenteEuro-Idea Fundacja Społeczno-Kulturalna jest prywatną, pozarządową organizacją non-profit z siedzibą w Krakowie.

Fundacja prowadzi działalność statutową od 2010 roku.

 

Od 2011 roku fundacja jest członkiem europejskiej sieci Euro-Net Network.

About us

Misja

Celem  Fundacji jest pozaszkolna działalność edukacyjna wśród osób dorosłych i młodzieży, na rzecz ich cywilizacyjnego awansu i szeroko pojętej integracji europejskiej.

Poprzez swoje działania fundacja stara się kształtować aktywną postawę obywatelską oraz budować współpracę międzynarodową w zjednoczonej Europie.

Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

Motto

„Być człowiekiem, to czuć, kładąc swą cegłę, że bierze się udział w budowaniu świata”

“To be a man is, precisely, to be responsible…It is to feel, when setting one’s stone, that one is contributing to the building of the world.”                                                                    Antoine de Saint-Exuper

 

Cele i zasady działania Fundacji zgodnie ze Statutem Fundacji

 § 6

Celem fundacji jest pozaszkolna działalność edukacyjna wśród osób dorosłych i młodzieży, na rzecz ich cywilizacyjnego awansu i szeroko pojętej integracji europejskiej, a ponadto celami Fundacji są też:
a. upowszechnianie i ochrona wolności i praw obywatelskich, także wśród mniejszości narodowych, oraz imigrantów,
b. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
c. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
d. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jak i działalność na rzecz seniorów, w szczególności osób w wieku emerytalnym,
e. wyrównywanie szans dla grup społecznych wymagających z różnych przyczyn szczególnego wsparcia,
f. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
g. działalność na rzecz ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
h. działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
i. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
j. działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
k. wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości,
l. promocja i organizacja wolontariatu,
m. działalność na rzecz organizacji pozarządowych.

;§ 7

1. Dla realizacji celów z par. 6 Fundacja może podejmować się poniższych działań:
a. organizowanie seminariów, konferencji, sympozjów, targów, wyjazdów studyjnych, wykładów,
b. organizowanie szkoleń, warsztatów, ćwiczeń,
c. kampanii informacyjnych, promocyjnych, społecznych,
d. doradztwo, konsultacje, działalność opiniodawcza,
e. działalność rzecznicza,
f. działalność wydawnicza,
g. działalność publicystyczna, w tym prowadzenie portali, blogów, newsletterów, prasy,
h. organizowanie imprez publicznych jak koncerty, festiwale, konkursy, wernisaże,
i. organizacja wsparcia materialnego w tym finansowego,
j. organizacja wymian, stażów, praktyk w tym o charakterze międzynarodowym, jak i stypendiów,
k. organizacja wycieczek, wyjazdów, półkolonii i kolonii.
2. Fundacja realizując swoje cele z par. 6 w formie działań z par. 7 ust. 1 kieruje się zasadą otwartości na współpracę z lokalnymi władzami i organizacjami, jak i z partnerami również z innych krajów, zarówno poprzez tworzenie i wdrażanie własnych projektów jak i udział w programach partnerskich innych podmiotów.
3. Zakres statutowej, nieodpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje działania z par. 7 ust. 1 lit. a-k prowadzone dla realizacji celów z par. 6, zaś zakres statutowej, odpłatnej działalności pożytku publicznego Fundacji obejmuje działania z par. 7 ust. 1 lit. a-h i j-k oraz sprzedaż o której mowa w art. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzone dla realizacji celów z par. 6.

Dane identyfikujące

  • NIP; 677-23-40-667
  • REGON; 121185810
  • KRS: 0000353153

Skomentuj

Proszę zalogować się jedną z tych metod aby dodawać swoje komentarze:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s